Julehilsen

Regelrådets sekretariat holder til på Ringerike. Bildet viser utsikten fra Ringkolltoppen. Foto: Cathrine Brenden Rønning
22. desember 2021

2021 har vært enda et litt annerledes år, men det har også vært et innholdsrikt år for Regelrådet. Vi har blant annet hatt formannskapet i det europeiske nettverket RegWatchEurope og blitt evaluert av KPMG.

Positiv evaluering av Regelrådet

KPMG overleverte i høst en evaluering av Regelrådet til Nærings- og fiskeridepartementet. KPMGs evaluering av Regelrådet konkluderte med at Regelrådet bidrar til en nødvendig prosess for å bedre utredningskvaliteten av forslag til nytt og endret regelverk.

Evalueringen anbefaler at Regelrådet forsetter innenfor nåværende ramme og mandat, men foreslår noen tiltak for ytterligere å styrke Regelrådets arbeid. Vi er glade over den positive evalueringsrapporten og ser frem til å arbeide videre med punktene fra evalueringsrapporten for å styrke vårt arbeid fremover.

Formannskapet i RegWatchEurope – læring fra europeiske kollegaer

I 2021 hadde Regelrådet formannskapet i RegWatchEurope, et nettverk av uavhengige regelråd i Europa. RegWatchEurope tar blant annet opp spørsmål som berører regelverksutvikling i EU/EØS og jobber med å dele erfaringer og kompetanse for at unødvendige byrder ikke skal oppstå som følge av implementering av regelverk i medlemslandene. RegWatchEurope samarbeider også med EU-kommisjonens Regulatory Scrutiny Board og andre europeiske regelråd.

Vi hadde gledet oss til å invitere våre europeiske kollegaer til Norge, men også i år ble det digitale møter. Fordelen var at vi kunne invitere enda flere til nettverkets faglige workshops. I 2021 delte vi blant annet erfaringer om implementering av EU-regler, oppfølging av kostnader som stammer fra regulering og oppfølging av OECDs Regulatory Policy Outlook rapport. Vi hadde deltagere fra en rekke land, blant annet Spania, Italia og Frankrike, i tillegg til medlemslandene. Det har vært veldig lærerikt og interessant å få innsikt i hvordan andre regelråd jobber med disse problemstillingene.

RegWatchEurope uttalte seg til EU-kommisjonens arbeid med bedre reguleringer i juni. I tillegg har nettverket jobbet for å sette bedre regulering høyere på EU-kommisjonens agenda, blant annet gjennom møter med EU-kommisjonens visepresident Maroš Šefčovič.

Vi gir nå stafettpinnen for formannskapet videre til Tsjekkias regelråd, Regulatory Impact Assessment Board (RIAB) og gleder oss til å fortsette samarbeidet med RegWatchEurope i 2022.

Regelverk knyttet til koronavirusutbruddet

I 2021 avsluttet vi et prosjekt der vi har vurdert reguleringer knyttet til koronavirusutbruddet for å sammenligne utredningskvaliteten mellom disse utredningene og ordinære høringsforslag. Kort oppsummert kunne vi ikke finne noen betydelige forskjeller i utredningskvalitet i regelverk relatert til koronavirusutbruddet sammenlignet med ordinære høringsforslag.

Uttalelser og hva som skjer etterpå

I det daglige jobber vi med å kartlegge om høringsforslag som påvirker næringslivet tilfredsstiller de kravene som utredningsinstruksen stiller, og om konsekvensene for næringslivet har blitt tilstrekkelig utredet. Regelrådet gir rådgivende skriftlige uttalelser til et utvalg av høringsforslagene.

Vi har forsøkt å følge den videre prosessen etter høring i alle sakene Regelrådet har uttalt seg til. Regelrådet har i perioden juli 2016 til juli 2021 gitt 187 uttalelser til 190 høringer av nytt eller endret regelverk som berører næringslivet. I om lag 20 saker totalt vurderer vi det som rimelig sikkert at Regelrådets uttalelse har hatt en innvirkning på endelig utforming av regelverket som bidrar til lavere kostnader for næringslivet.

OECD mener regelråd er avgjørende for gode reguleringer

OECD setter søkelys på reguleringspolitikk, rangerer medlemslandene og gir anbefalinger i den omfattende rapporten ‘OECD Regulatory Policy Outlook 2021’ som ble offentliggjort i oktober. Rapporten bygger på en stor undersøkelse av reguleringspolitikken i medlemslandene.

I rapporten setter OECD av et kapittel til å se nærmere på regelrådsfunksjonen. Alle OECD-land har minst en regelrådsfunksjon som har ansvar for å fremme reguleringspolitikk, overvåke reguleringsreformer og bidra til reguleringskvalitet. Regelrådsfunksjonen er viktig for å bygge bro mellom politiske forpliktelser og formelle krav til utredning og prosess på den ene siden, og effektiv implementering på den andre.

Ny ansatt i sekretariatet og flere ledige stillinger

I september begynte Jørgen å jobbe hos oss i sekretariatet. Han er nyutdannet jurist, med bakgrunn fra helsesektoren. Vi gleder oss til å ha med Jørgen på laget i 2022.

Vi minner også om at sekretariatet har ledige vikarstillinger, jurist og økonom, med søknadsfrist 10.januar 2022.

God jul og godt nytt år!

Vi ser frem til å jobbe videre i 2022 for gode utredninger og god regulering som ikke påfører næringslivet større kostnader enn nødvendig.