Regelrådet

Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskapning ved at nærings­livet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser

NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser – første delutredning. Regelrådet mener at utredningen har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2. Anskaffelsesutvalget har levert en grundig delutredning...

Aktuelt

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.