Regelrådet uttaler seg om forslag til nye lover og regler som påvirker bedriftenes arbeidsbetingelser. Vi gjennomgår forslagene grundig, får innspill fra berørte og sjekker om reglene for god utredning er fulgt. Sekretariatet forbereder saker for behandling i rådet med faste møter gjennom året, og bygger samtidig opp det faglige grunnlaget for denne virksomheten i Norge. Fagområdet er nytt i Norge og vi samarbeider derfor tett med regelråd i andre land. De ansatte har fagbakgrunn innenfor bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og jus. Vi er lokalisert på Hønefoss med en «armlengdes avstand» til de mange etatene vi følger.

KARTLEGGER REGELFORSLAG SOM SENDES TIL HØRING

I 2021 kartla vi 296 forslag til regelverk som påvirker næringslivet. Vi gjennomgår blant annet hvilke bransjer som blir berørt og om høringsdokumentene sier noe om hvor store kostnadene for næringslivet antas å bli. Kartleggingen er viktig for å få et helhetsinntrykk av dagens reguleringspolitikk.

GIR UTTALELSER TIL REGELFORSLAG  MENS DE ER PÅ HØRING

Regelrådet vurderer nøye hvilke forslag som påvirker næringslivet i høy grad. I 2021 uttalte Regelrådet seg 36 ganger om forslag til nytt eller endret regelverk. Vi har vurdert at 12 av forslagene er tilstrekkelig utredet, 18 av forslagene har svakheter og at 6 av forslagene ikke er tilstrekkelig utredet.

VIL VÆRE BÅDE «VAKTBIKKJE» OG MEDHJELPER

Gjennom uttalelser sier Regelrådet ifra når utredninger som sendes på høring bør omarbeides eller utvides. Gjennom veiledning gir vi råd om hvordan utredninger kan bli enda bedre før de sendes på høring.

BIDRAR TIL GODE VURDERINGER AV KOSTNADER OG NYTTE

Unødvendige reguleringskostnader som påføres næringslivet gir lavere verdiskapning og sysselsetting. Regelrådet vil styrke arbeidet med å oppfordre til at det utføres gode og dekkende beregninger av kostnadene for næringslivet i forbindelse med forslag til nye statlige tiltak.

PEKER PÅ MANGLER I BESLUTNINGSGRUNNLAGET

God regelverksutvikling krever at ulike alternativer utredes og vurderes. Dersom kun ett alternativ utredes, kan mindre byrdefulle og smartere alternativer overses. Regelrådet jobber aktivt med å veilede departementer og direktorater i saker hvor vi har vurdert at det er mangler i beslutningsgrunnlaget eller mener andre alternativer kunne ha vært vurdert.

PASSER PÅ AT SMÅ VIRKSOMHETER IKKE BLIR GLEMT

I Norge er det et overveiende antall små virksomheter som gir et betydelig bidrag til den samlede verdiskapningen. Regelrådet passer på å øke bevisstheten om at tiltak kan påvirke små virksomheter annerledes enn store virksomheter.

HAR AKTIV DIALOG MED FORVALTNINGEN

Regelrådet tilbyr både generell veiledning og konkret oppfølgning av saker hvor vi har vurdert at beslutningsgrunnlaget er utilstrekkelig. Ved direkte dialog med forvaltningen, utveksler vi erfaring og kunnskap om hva som skal til for å lage bedre beslutningsgrunnlag.

FØLGER FAGLIG UTVIKLING OM REGELFORENKLING OG REGULERING AV NÆRINGSVIRKSOMHET

Regelrådet følger den faglige utviklingen og praksisen innenfor regelforenkling og regulering av næringsvirksomhet både i Norge og internasjonalt.