Regelrådet har vurdert beslutningsgrunnlaget til nye lover og forskrifter for å sikre gode rammebetingelser for næringslivet siden 2016. Ideen er at reglene bør nå sine formål til lavest mulig kostnader for bedriftene – og slik bidra til å maksimere den samlede verdiskapningen i samfunnet. Reguleringenes kostnader blir viktigere når mange eller alle næringer omfattes og det oppstår kostnader tvers gjennom hele økonomien. Videre virker statlige reguleringer ofte ulikt på store og små virksomheter. Det handler om å ikke legge beslag på for mye av tiden til gründere og ledere av små bedrifter. En god politikk for regelverksutvikling er et fundament for et konkurransedyktig næringsliv.

Arbeidsprosessen

Regelrådet tar tak i og uttaler seg om forslag til nye lover og regler som påvirker bedriftenes arbeidsbetingelser. Vi gjennomgår, får innspill fra berørte og sjekker om reglene for god utredning er fulgt. Vi møtes jevnlig for å diskutere uttalelser og behandler også saker elektronisk. Vårt mål er at nye regler ikke skal gi norske bedrifter unødige ulemper. 

Sandra Riise

Sandra Riise

Leder av Regelrådet

tidligere administrerende
direktør i Regnskap Norge

Just Hjalmar Johansen

Just Hjalmar Johansen

Nestleder og rådsmedlem

daglig leder i Johansen Consult AS

Siri Pettersen Strandenes

Siri Pettersen Strandenes

Rådsmedlem

professor em.
i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole

Gry Agnete Alsos

Gry Agnete Alsos

Rådsmedlem

professor og dekan ved Handelshøgskolen Nord universitet

Trond-Morten Lindberg

Trond-Morten Lindberg

Rådsmedlem

CEO EMEA i BDO Global

Bjørn Sørgård

Bjørn Sørgård

Varamedlem

advokat og partner i Advokatfirmet Haavind AS