Internasjonalt arbeid

Regelrådet følger den faglige utviklingen og praksisen på områdene regelforenkling og effektiv regulering. Regelrådet er blant annet medlem i det europeiske nettverket for regelråd RegWatchEurope, og deltar i den norske delegasjonen til OECDs Regulatory Policy Committee.

RegWatchEurope – De europeiske regelrådenes nettverk

Flere europeiske land har lange tradisjoner for å arbeide med å redusere bedriftenes kostnader knyttet til regelverk, og har derfor opprettet regelrådsfunksjoner i sine land. Regelrådet samarbeider med andre europeiske regelråd gjennom nettverket RegWatchEurope.

RegWatchEurope tar opp spørsmål som berører regelverksutvikling i EU/EØS, og jobber for å hindre at unødvendige byrder oppstår som følge av implementering av regelverk på EU-nivå og i medlemslandene. I tillegg legger nettverket til rette for kompetanseutveksling og deling av erfaringer. RegWatchEurope samarbeider også med EU-kommisjonens Regulatory Scrutiny Board og andre europeiske regelråd.

Nettverket har de senere årene delt kunnskap og erfaringer om blant annet virkninger for små virksomheter, uttalelsesarbeid, kvantisering av nytte, ex-post evaluering, «one in, one out» og virkninger av bærekraftlovgivning. Regelrådet vil publisere kunnskap og erfaringer fra dette arbeidet under fagområder – «Hva er effektiv regulering?».

OECD Regulatory Policy Committee

Regelrådet deltar i den norske delegasjonen til OECDs Regulatory Policy Committee.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har 38 medlemsland og arbeider for å fremme politikk basert på markedsøkonomi, demokratiske institusjoner og med fokus på å forbedre alle borgernes velferd. Et viktig element er komiteene på ulike politikkområder, der representanter for medlemslandene møtes og samarbeider med OECD-sekretariatet og hverandre om konkrete temaer.

Komiteen for reguleringspolitikk, Regulatory Policy Committee (RPC), ble opprettet i 2009 med formål om å hjelpe medlemslandene til å bygge opp og styrke sine reformer på dette området. Et av komiteens mål er å fremme strategiske, kunnskapsbaserte og innovative løsninger for det offentlige ved å utvikle gode prinsipper og konkrete anbefalinger for reguleringspolitikk og styring.

Ett av de sentrale temaene i komiteens arbeid de senere årene, har vært utfordringene som digitalisering og ny teknologi skaper for myndigheter som skal lage reguleringer, og hvordan vi kan møte disse fremover. Les mer om det norske arbeidet med reguleringspolitikk under fagområder – «Hva er effektiv regulering?» og på direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sine nettsider.