Organisering og mandat

Regelrådet har en fri og uavhengig stilling

Regelrådet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Rådet har en fri og uavhengig stilling, og departementet har ingen instruksjonsrett i faglige spørsmål. Nærings- og fiskeridepartementet er klageorgan for Regelrådets administrative avgjørelser der dette følger av lov. Juridisk sett er Regelrådet en del av staten, og kommer derfor inn under statens økonomiske ansvar.

{

Medlemmene av Regelrådet ble utnevnt av Kongen i statsråd den 11. desember 2015.

Rådets medlemmer har bakgrunn fra næringsliv og akademia

Regelrådet er et kollegialt organ bestående av medlemmer uten tilknytning til forvaltningen. Forvaltningslovens alminnelige habilitetsregler gjelder for rådsmedlemmene. Rådet består av en leder, en nestleder, tre øvrige rådsmedlemmer og ett varamedlem. Rådsmedlemmene har normalt en funksjonstid på fire år med mulighet for forlengelse én periode. Medlemmene har blitt valgt i kraft av sin kompetanse, faglige integritet og brede kunnskap om næringslivets rammevilkår og den norske regelverksprosessen. De har også ulik geografisk tilknytning.

Regelrådets mandat

  1. Gir rådgivende skriftlige uttalelser ved høring av forslag til nye eller endrede lover og forskrifter som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og øvrige relevante forhold.
  2. Følger den faglige utvikling og praksis på områdene regelforenkling og regulering.
  3. Gir generell veiledning som skal fremme effektiv regulering.
  4. Kan bistå departementer med å granske konsekvensutredninger som medfølger forslag fra EU.

Regelrådet avholder møter om lag én gang i måneden. Mellom møtene kan rådet også behandle saker elektronisk. I møtene behandler rådet rådgivende, skriftlige uttalelser til høringer som er innenfor rådets mandat og drøfter ulike spørsmål knyttet til valg av saker, oppfølging og publisering.

j

Regelrådet skal bidra til å fremme gode beslutningsgrunnlag og effektiv regulering av næringslivet. Dette gjøres gjennom rådgivende uttalelser til regelverksforslag når de er på høring, og gjennom generelt veiledningsarbeid overfor departementer og direktorater som lager regelverk.