Illustrasjonen nedenfor viser Regelrådets aktiviteter i forbindelse med arbeidet med å kartlegge utredningskvalitet og avgi uttalelser.

MOTTAK

Departementer og direktorater skal sende alle forslag til nytt eller endret regelverk som påvirker næringslivet til Regelrådet.

KARTLEGGING

Regelrådet kartlegger kvaliteten på alle høringer som berører
næringslivet og prioriterer hvilke høringssaker det vil gi uttalelse i.

UTARBEIDE UTKAST

Regelrådet vurderer høringen, lager et grundig bakgrunnsnotat og utarbeider utkast til uttalelse.

DISKUSJON OG VEDTAK

Regelrådet diskuterer saken og vedtar uttalelse og farge.

OVERSENDELSE OG PUBLISERING

Regelrådet oversender uttalelsen til ansvarlig myndighet og publisererer uttalelsen på www.regelradet.no. Ansvarlig myndighet skal uten ugrunnet opphold gjøre Regelrådets uttalelse offentlig tilgjengelig.

VEILEDNINGSMØTE

Hvis saken ikke er tilstrekkelig utredet, tar Regelrådet initiativ til et veiledningsmøte med ansvarlig myndighet.