Veiledning

Veiledninger til regelverksarbeid og konsekvensutredninger.

Denne veileder er ment som et praktisk verktøy for alle som forbereder offentlige reformer, nytt regelverk eller andre tiltak. Veilederen inneholder en utdyping av utredningsinstruksen for konsekvensene for de næringsdrivende.

Utredningsinstruksen skal sikre god forståelse av og styring med offentlige reformer, regelendringer og andre tiltak. Den skal bidra til å sikre samarbeid og koordinering i saksbehandlingen, god kvalitet på utredningene og en god prosess mellom avsenderinstans og høringsinstansene. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring er ansvarlig for forvaltningen av utredningsinstruksen.

Denne veilederen er for ledere og saksbehandlere i statsforvaltningen, og gir utfyllende svar og råd om bruken av utredningsinstruksen.

Dette rundskrivet fastsetter prinsipper og krav som skal følges ved gjennomføringen av samfunnsøkonomiske analyser og andre økonomiske utredninger av statlige tiltak. Det omtaler hvordan man skal systematisere og sammenstille informasjon om ulike nytte- og kostnadsvirkninger av alternative tiltak.
Veilederen skal primært bidra til å øke kompetansen på gjennomføringen av samfunnsøkonomiske analyser i staten, og gjøre det enklere for leseren å gjennomføre gode bestillinger av samfunnsøkonomiske analyser.
Denne veilederen gir en solid innsikt i lovteknikk, og sikter på at regelverksprodusenter kan yte god kvalitet i lovarbeidet, og bidra til av lover og forskrifter får en enhetlig utforming.