Regelrådet er et forvaltningsorgan som administrativt er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Rådet har en fri og uavhengig stilling, og departementet har ingen instruksjonsrett i faglige spørsmål. Regelrådets formål er å bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk. Regelrådets mandat er fastsatt i egen forskrift og rådets medlemmer er oppnevnt i statsråd og har en funksjonstid på fire år. Rådets arbeidsprogram og drift styres gjennom årlige tildelingsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet. Rådet har egen bevilgning på statsbudsjettet og er underlagt regler for økonomistyring i staten med årlig revisjon av Riksrevisjonen. På bakgrunn av styringsdokumentene har rådet utviklet en egen strategi og handlingsplan som jevnlig oppdateres.