Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskapning ved at nærings­livet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Forslag til endring i forurensningsforskriften kapittel 20

Forslag til endring i forurensningsforskriften kapittel 20

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har sendt forslag til implementering av EU direktiv 2019/883 om mottaksanlegg i havner for levering av avfall fra skip, i norsk regelverk. Regelrådet mener at direktoratene har laget en langt på vei god utredning om...

Ny forskrift om fiskeritillatelser og kvotefaktorer

Ny forskrift om fiskeritillatelser og kvotefaktorer

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har sendt på høring forslag til ny forskrift som slår sammen fire eksisterende forskrifter. Regelrådet mener at høringsnotatet generelt sett er tilstrekkelig utredet. Vi finner det positivt at regelverket for fiskerinæringen forenkles. Direktoratet...

Forslag til endring i forurensningsforskriften kapittel 20

Høring av forslag til endringer i konkurranseloven

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til endringer i konkurranseloven. Forslagene gjelder ulike sider ved saksbehandlingen i konkurransesaker. Departementet har i høringsnotatet gjort rede for problemene med gjeldene regulering og hvilke mål...

Aktuelt

Hva var bakgrunn for forslaget til regelverksendring? (2020)

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.