Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskapning ved at nærings­livet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Forslag til omsetningskrav for avansert biodrivstoff til sjøfart

Forslag til omsetningskrav for avansert biodrivstoff til sjøfart

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har sendt på høring forslag til omsetningskrav for avansert biodrivstoff til sjøfart. Regelrådet mener at forslaget er tilstrekkelig utredet. Forslaget berører mange virksomheter og vil føre til høyere drivstoffpriser for norsk sjøfart-, fiskeri- og...

Endringer i konkursloven mv. (rekonstruksjon)

Endringer i konkursloven mv. (rekonstruksjon)

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i konkursloven mv. for å innføre permanente regler om rekonstruksjon som skal erstatte reglene om gjeldsforhandling i konkurslovens første del og reglene i den midlertidige loven om...

Aktuelt

Hva var bakgrunn for forslaget til regelverksendring? (2021)

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.