Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskapning ved at nærings­livet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Forslag til endringer i skatteloven § 6-41 mv.

Forslag til endringer i skatteloven § 6-41 mv.

Finansdepartementet

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer av rentebegrepet i rentebegrensningsreglene i skatteloven og to justeringer for å regulere tilpasningsmuligheter som eksisterer i gjeldende regler. Regelrådet mener departementet har beskrevet problemet...

Modernisering av regelverket for innkreving

Modernisering av regelverket for innkreving

Finansdepartementet

Finansdepartementet har i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet sendt på høring forslag til ny innkrevingslov og forslag om etablering av ett utleggstrekk. Forslagene er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2. Regelrådet mener at...

Forslag til endringer i konkurranseloven vedrørende markedsetterforskning

Forslag til endringer i konkurranseloven vedrørende markedsetterforskning

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings-og fiskeridepartementet har sendt på høringetforslag om å gi Konkurransetilsynet et nytt markedsetterforskningsverktøy. Regelrådet mener at forslaget er tilstrekkelig utredet. Forslaget kan berøre mange aktører innen mange bransjer, og tiltak iverksatt etter...

Aktuelt

Hva var bakgrunn for forslaget til regelverksendring? (2021)

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.