Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskapning ved at nærings­livet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap

Forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap

Finansdepartementet

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap for bolig- og fritidseiendom, båt, fly og helikopter. Regelrådet mener departementet har beskrevet problemet som skal løses på en tilfredsstillende måte. Det er...

Forslag til forskrift om finansavtaler (finansavtaleforskriften)

Forslag til forskrift om finansavtaler (finansavtaleforskriften)

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til forskrift om finansavtaler (finansavtaleforskriften). Det fremgår av høringsnotatet at forslaget i all hovedsak innebærer en videreføring av gjeldende rett. Regelrådet legger til grunn at forslaget...

Forslag til forskrift om finansavtaler (finansavtaleforskriften)

NOU: 2022: 3 På trygg grunn, Bedre håndtering av kvikkleirerisiko

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har sendt NOU 2022: 3 På trygg grunn, Bedre håndtering av kvikkleirerisiko på høring. Regelrådet vurderer at utredningen fremstår som grundig, men at den er noe ustrukturert og mangler tydelige sammendragskapitler og konklusjoner med...

Aktuelt

Hva var bakgrunn for forslaget til regelverksendring? (2021)

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.