Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskapning ved at nærings­livet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Endringer i definisjonen av små foretak i regnskapsloven

Endringer i definisjonen av små foretak i regnskapsloven

Finansdepartementet

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om gjennomføring av kommisjonsdirektiv som endrer størrelsesgrensene i regnskapsdirektivet. Endringene er foreslått gjennomført i ny § 1-5 i regnskapsloven. Regelrådet mener at utredningen har svakheter, jf....

Aktuelt

Hva var bakgrunn for forslaget til regelverksendring? (2021)

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.