Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskapning ved at nærings­livet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften

Forslag om innføring av eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten

Fiskeridirektoratet har sendt et høringsnotat hvor det foreslås å innføre nye regler for eierbegrensning i kystfiskeflåten. Forslagene forventes å ha liten effekt på kort sikt, men begrunnes med et ønske om å imøtekomme synspunkter i Riksrevisjonens...

Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften

Gjennomføring av mobilitetspakken

Statens vegvesen foreslår, på vegne av Samferdselsdepartementet, endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven for å kunne gjennomføre EUs Mobilitetspakke i norsk rett. Det foreslås også enkelte andre endringer. Regelrådet vurderer at utredningen har svakheter....

Gjennomføring av EUs tilgjengelighetsdirektiv

Gjennomføring av EUs tilgjengelighetsdirektiv

Kulturdepartementet har sendt på høring forslag om gjennomføring av EUs tilgjengelighetsdirektiv i norsk rett. Regelrådet mener at utredningen av gjennomføringen av tilgjengelighetsdirektivet gjennomgående er dekkende og grundig. Departementet har fått utført både en...

Aktuelt

Hva var bakgrunn for forslaget til regelverksendring? (2020)

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.