Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskapning ved at nærings­livet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Forslag til ny boklov

Forslag til ny boklov

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet sendte 18.08.2022 forslag til lov om omsetning av bøker (bokloven) på høring. Bakgrunnen for forslaget er Hurdalsplattformen, og loven skal blant annet erstatte dagens ordning med unntak i forskrift fra konkurranseloven....

Deltakerforskriften for 2023

Deltakerforskriften for 2023

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har sendt forslag til ny deltakerforskrift for 2023 på høring. Regelrådet har vurdert at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet. Regelrådet vurderer det slik at forslagene vil påvirke et begrenset antall virksomheter. Kravene til utredning bør...

Hva var bakgrunn for forslaget til regelverksendring? (2021)

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.