Regelrådet er i gang!

30. mai 2016

Regelrådet gransker utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk som påvirker næringslivet. Rådets hovedoppgave er å ta stilling til om utredningene tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksen for statlige tiltak og om konsekvensene for næringslivet har blitt godt nok kartlagt.

Rådet, som administrativt er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, har som formål å bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk.

Regelrådet ledes av Sandra Riise (bildet):

Å lede et helt nytt organ er både et stort ansvar, men samtidig gir det store muligheter. Selv om Norge allerede er et effektivt land, der både privat og offentlig sektor har fokus på å bli enda bedre ved å digitalisere og modernisere, er det helt sikker mye å gå på. Det er alltid mulig å bli bedre.

Regelrådet skal informeres når forslag til lov og forskrift som er særlig relevant for næringslivet legges ut på høring. Regelrådet tar imot konsekvensutredninger fra og med 1. juni 2016.