Red

Avsender: Barne- og likestillingsdepartementet

05.07.2016

Høringen gjelder EU-kommisjonens forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid. Bakgrunnen for forslaget til ny forordning er først og fremst manglende overholdelse av forbrukervernreglene i EU (COM (2016) 283). Det foreslås blant annet å gi myndighetene flere verktøy til å verne forbrukerne ved for eksempel villedende markedsføring og urimelig handelspraksis. Videre foreslås det et mer forpliktende samarbeid i saker som involverer forbrukere i flere land.

Regelrådets vurdering er at konsekvensutredningen ikke tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksens punkt 2.1. De seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksen pkt. 2.1 er ikke besvart hverken i høringsnotatet eller i foreløpig posisjonsnotat.

Forslaget har konsekvenser for næringsdrivende som tilbyr varer og tjenester til forbrukere. Høringsnotatet, slik det nå er presentert, gjør det meget vanskelig for næringslivet å vurdere konsekvensene av forslaget.

Regelrådet mener det er viktig med regler som beskytter forbrukere mot useriøse næringsdrivende. Det er også avgjørende at næringslivet kan konkurrere på like vilkår og at markedsaktører som bryter reglene straffes eller fjernes fra markedet.

Slik Regelrådet forstår saken, er det grunn til å tro at forslaget blant annet medfører at håndhevingsmyndighetene gis vesentlig sterkere og mer inngripende virkemidler i forbrukerspørsmål enn det som er tilfelle i gjeldende rett. Dette kan få alvorlige konsekvenser for næringslivet i Norge. Det er derfor viktig at høringen og tilhørende utredninger muliggjør en god og presis diskusjon av konsekvensene for næringslivet og andre berørte parter.