08.07.2016

Høringen gjelder forslag til hvordan Basel I-gulvet skal beregnes for banker som benytter interne modeller for å beregne det konsoliderte kapitalkravet (IRB-banker), og som har eierandeler (deltakerinteresser) i forsikringsforetak. Det foreslås endringer i gjeldende forskrifter, herunder at forsikringsforetak ikke skal inngå i bestemmelsen om konsolidering ved beregningen av gulvkrav.

Regelrådets vurdering er at konsekvensutredningen ikke tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksens punkt 2-1 og dermed heller ikke punkt 2-2. Berørte aktører beskrives ikke omfattende nok, eventuelle kostnader eller ulemper fremkommer ikke og effekten for konkurransesituasjonen er ikke belyst.

Regelrådet er opptatt av at nytt eller endret regelverk skal inneholde beskrivelser av konsekvensene for berørt næringsliv, slik at beslutninger om regelverk fattes på et godt grunnlag. Dette gjelder også for finanssektoren. Ut fra høringsnotatet er det vanskelig å overskue om tiltaket har vesentlige virkninger for næringslivet eller ikke, uten dyptgående kjennskap til sektoren.

Regelrådet vil anmode Finansdepartementet om å påse at fremtidige høringsnotater tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksen, herunder at de er mer forklarende og inneholder en bredere beskrivelse av virkningene av de foreslåtte tiltakene.