Barne- og likestillingsdepartementet utgir tilleggsnotat om forbrukervernssamarbeid etter Regelrådets uttalelse

2. august 2016

Barne- og likestillingsdepartementet sendte 1. juni 2016 ut et høringsnotat om EU-kommisjonens forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid. Regelrådet uttalte seg om saken og vurderte at konsekvensutredningen i høringsnotatet ikke var tilstrekkelig utredet. Departementet har nå sendt ut et tilleggsnotat om saken.

Forslaget departementet sendte ut på høring omhandlet en ny forordning om europeisk forbrukervernssamarbeid. Forslaget innebar blant annet å gi myndighetene flere verktøy til å verne forbrukerne ved villedende markedsføring og urimelig handelspraksis. Det er EU-kommisjonen som står bak forslaget som er siktet på å øke etterlevelsen av europeiske forbrukervernregler. Saken er fremdeles på et tidlig stadium i EU-organene.

Konsekvenser for næringslivet må synliggjøres

Regelrådet uttalte seg 5. juli 2016 om det utsendte høringsnotatet og mente at saken var utilstrekkelig utredet i henhold til Utredningsinstruksen 2.1. Høringsnotatet, slik det var presentert, gjør det meget vanskelig for næringslivet å vurdere konsekvensene av forslaget, står det i Regelrådets uttalelse. Regelrådet argumenterte for at det er grunn til å tro at forslaget blant annet medfører at håndhevingsmyndighetene gis vesentlig sterkere og mer inngripende virkemidler i forbrukerspørsmål enn det som er tilfelle i gjeldende rett. Dette kan få alvorlige konsekvenser for næringslivet i Norge. Regelrådet mener derfor at det er viktig at høringen og tilhørende utredninger legger til rette for en konstruktiv diskusjon av konsekvensene for næringslivet og andre berørte parter.

Les Regelrådets uttalelse her

Regelrådets uttalelse får effekt

Barne- og likestillingsdepartementet utga i etterkant av Regelrådets uttalelse et tilleggsnotat som i større grad klargjorde konsekvensene av forslaget. Tilleggsnotatet inneholder blant annet en beskrivelse av hva EU-kommisjonen vil oppnå med forordningen, og hva de forventede positive og negative virkningene er, i tillegg til en beskrivelse av dagens rettssituasjon i Norge på området.

Regelrådet har i hele prosessen hatt god kontakt med Barne- og likestillingsdepartementet, og vi har satt stor pris på at vår uttalelse ble håndtert på en positiv og konstruktiv måte. Ved at mer tilleggsopplysninger er tilgjengelig, håper Regelrådet at høringsinstansene har et bedre grunnlag for å uttale seg om saken.

Saken ble blant annet omtalt av Dagens Perspektiv.

Endrede virkemidler i forbrukerspørsmål?

Regelrådet påpekte at forslaget kunne få negative konsekvenser for seriøse virksomheter som ved en misforståelse bryter reglene. En slik problemstilling har nylig blitt diskutert i Sverige da den svenske næringslivsorganisasjonen Svensk Handel påpekte lignende utfordringer i Svenska Dagbladet.

Mediedekning om saken:

Dagens Perspektiv. 07.07.2016. «Ferskt regelråd i strupen på forbrukerapparatet»

Dagens Perspektiv. 08.07.2016. «Regjeringen utreder forslag om forbrukervernsamarbeid på nytt etter skarp kritikk»