Regelrådet kritiske til kort høringsfrist fra Klima- og miljødepartementet

16. august 2016

Den 5. juli sendte Klima- og miljødepartementet (KLD) ut på høring et forslag om endringer i omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk. Høringsfristen var satt til 12. august. Regelrådet uttalte, i et brev sendt til KLD 9. august, at departementets frist for innspill var betydelig kortere enn normal høringsfrist.

KLDs forslag til endringer i omsetningskravet for biodrivstoff, har bakgrunn i et anmodningsvedtak fra Stortinget om å øke omsetningskravet for biodrivstoff. Høringsnotatet ba spesielt om innspill på markedsmessige forhold og kostnader ved ulike foreslåtte alternativer, rettet spesielt mot pris og tilgang på dobbelttellende biodrivstoff.

I sitt brev til departementet, poengterte Regelrådet at høringsfristen fastsatt av departementet ikke overholder utredningsinstruksen punkt 3-3, som fastsetter at høringsfrister normalt skal være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Departementet hadde fastsatt en høringsfrist på 5 uker og tre dager. Regelrådet poengterte også at høringen kom samtidig som ferieavviklingen i forvaltningen.

Les brevet fra Regelrådet til KLD her

Regelrådet uttalte at «Dette vil trolig redusere nytteverdien av høringsinnspill som departementet kan forvente å motta i en viktig sak hvor de selv spesifikt påpeker usikkerhet og ber om innspill blant annet om produktpris og mulig tilgang på avansert biodrivstoff».

Regelrådet mener det er prinsipielt viktig at kravet til en høringsfrist på minimum 6 ukers opprettholdes i praksis. Dette er både for å sikre mulighet for berørte aktører til å ytre seg gjennom å gi reflekterte høringssvar, og for å sikre at forslag blir tilstrekkelig belyst.

I utredningsinstruksen framkommer det at kravet om minst 6 ukers høringsfrist kan fravikes ved spesielle forhold, og med en begrunnelse. En slik begrunnelse forekom ikke i KLDs høringsnotat om endringer av omsetningskravet for biodrivstoff.