Red

Avsender: Landbruks- og matdepartementet

30.08.2016

Landbruks- og matdepartementet (LMD) foreslår i dette høringsnotatet endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven. Dette er en oppfølging av syv anmodningsvedtak fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av Prop. 124 L (2013-2014) om endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll). Stortinget vedtok å sende forslaget tilbake til regjeringen og ba samtidig regjeringen om å utrede og legge frem for Stortinget en rekke ulike forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven.

Regelrådets vurdering av forslaget er at deler er svar på spesifikke anmodningsvedtak fra Stortinget. Dette gir likevel ikke grunnlag for ikke å besvare de
seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksens punkt 2-1, med mindre det er truffet vedtak om fravikelse. Slikt vedtak er ikke truffet.

Regelrådet uttaler seg i henhold til vårt mandat om hvorvidt konsekvenser av forslagene er tilstrekkelig kartlagt og om utredningsinstruksen er fulgt. Regelrådets samlede vurdering er at konsekvensutredningen ikke tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksens punkt 2.1 og dermed heller ikke punkt 2.2. De seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksen punkt 2.1 er ikke besvart i høringsnotatet.

Forslaget vil påvirke hele landbruksnæringen. Antall berørte er tallfestet, men det foreligger imidlertid ingen systematisk vurdering av hvilke positive og negative virkninger forslagene forventes å ha for den enkelte næringsdrivende, for næringen som sådan eller for samfunnet. Den mangelfulle konsekvensvurderingen gjør det vanskelig for høringsinstansene å vurdere forslaget.

Regelrådet har forståelse for at det er utfordrende å beskrive eller beregne virkningene av en del av forslagene, men en beskrivelse av mulige virkninger burde
vært inkludert og eventuelle utfordringer med tallfesting belyst.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.