Yellow

Avsender: Arbeids- og sosialdepartementet

30.08.2016

Departementets lovforslag innebærer en klargjøring av når arbeidsgiver har plikt til å ha formelle rutiner for varsling og en presisering av minimumskrav til varslingsrutinenes innhold. Det legges også fram forslag om å beskytte varslerens identitet ved varsling til offentlige myndigheter, samt å utvide varslervernet til å omfatte innleide arbeidstakere som varsler om forhold i innleierens virksomhet.

Regelrådets vurdering er at høringsnotatet har svakheter. Regelrådet vil foreslå noen forbedringer for at konsekvensene av forslaget er bedre kartlagt.

Regelrådet anmoder at departementet (1) presiserer tydeligere hvilke av forslagene til lovendringer som vil gi reelle endringer sammenliknende med gjeldende rett og hvilke som kun er utdyping og tydeliggjøring av gjeldende rett, (2) diskuterer tidsbruken og kostnader for etablering av varslingsrutiner i virksomhetene, (3) diskuterer de samlede virkningene på de virksomhetene som er berørt av det nye regelverket, og (4) inkluderer Regelrådet som høringsinstans i fremtidige saker som berører næringslivet.