Green

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

30.08.2016

Nærings- og fiskeridepartementets formål med dette forslaget er å fremme akvakulturens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig utvikling og bidra til verdiskaping på kysten. Forslaget fremmes som en oppfølging av Havbruksmeldingen, Meld. St. 16 (2014-2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett, og Innst. 361 S (2014-2015). Forslaget innebærer å opprette et nytt system med geografisk adskilte produksjonsområder, hvor hver enkelt tillatelse til lakseoppdrett skal tilknyttes ett av disse områdene.

Regelrådets vurdering er at konsekvensutredningene i saken samlet sett tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksen, bortsett fra punkt 4-3 om foreleggelse for Regelrådet.

Imidlertid mener Regelrådet at høringsnotatet utilstrekkelig oppsummerer vurderingerog konklusjonene fra tidligere utredninger. Relevant informasjon er tilgjengelig i rapporter høringsnotatet viser til, men høringsnotatet burde inneholdt en oppsummering i samsvar med rundskriv R-109 og DFØs veileder om samfunnsøkonomisk analyse. Dette tilsier en diskusjon av nullalternativet, vurdering av de positive og negative virkningene, usikkerhetsanalyse, sammenstilling og vurdering om forslagenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet og en begrunnelse for hvilken utforming av regelforslaget som anbefales