Red

Avsender: Barne- og likestillingsdepartementet

31.08.2016

På bakgrunn av forslag fra Matkjedeutvalget i NOU 2011:4 Mat, makt og avmakt og en utredning fra Forbrukerrådet vedtok Stortinget i 2015 å be regjeringen etablere en gratis informasjonsportal for detaljhandel innen dagligvarer. Formålet med portalen er å gi forbrukerne bedre grunnlag for å foreta informerte valg, og stimulere konkurransen i dagligvaremarkedet. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har gitt Forbrukerrådet i oppgave å utvikle portalen. For å legge til rette for dagligvareportalen foreslår departementet i høringsnotatet endringer i markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften. Forslaget innebærer at butikker som hovedsakelig selger dagligvarer til forbrukere, og som er tilknyttet eller har et eksklusivt samarbeid med en kjedesammenslutning av en viss størrelse, vil få en plikt til å registrere opplysninger om pris og annen informasjon om sine varer til dagligvareportalen.

Regelrådets vurdering er at konsekvensutredningen kun delvis tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksens punkt 2-1 og 2-2, og at utredningen ikke gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag slik høringsnotatet nå foreligger.

Regelrådet mener at det ut fra opplysningene i høringsnotatet fremstår som usikkert om forslaget er egnet til å oppnå sine formål. Regelrådet mener at departementet bør styrke sitt beslutningsgrunnlag før en endelig avgjørelse tas i saken og vurdere kritisk om tiltaket faktisk bør gjennomføres i det hele tatt.

Etter Regelrådets vurdering er den største svakheten ved høringsnotatet en mangelfull analyse av både nytten for forbrukerne og effekten på konkurransen mellom næringsaktørene, herunder særlig virkninger for mindre, frittstående aktører. Høringsnotatet gir en uklar beskrivelse av hvilken informasjon som faktisk vil kunne tilgjengeliggjøres i portalen og kostnadsestimatene er usikre. Utredningen burde videre inneholdt en bedre beskrivelse av nullalternativet og alternative tiltak, bedre beskrivelse og verdsetting av flere av virkningene, en mer utfyllende usikkerhetsanalyse og etterprøvbare mål for bruk ved evaluering.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.