Svakt beslutningsgrunnlag for etablering av dagligvareportal

31. august 2016

Den 30. juni sendte Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) ut på høring forslag om regelendringer i forbindelse med etablering av en dagligvareportal. Regelrådet har vurdert høringsnotatet og mener at utredningen ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for å beslutte om en dagligvareportal bør etableres.

Stortinget fattet i 2015 et vedtak hvor de ba regjeringen etablere en gratis tilgjengelig informasjonsportal for dagligvarer. Regelendringene BLD har sendt på høring er i utgangspunktet begrenset til innføringen av innrapporteringsplikt for dagligvarekjedene og et unntak fra offentligloven.

Regelrådet har vurdert at virkningene av disse forslagene ikke kan vurderes uavhengig av nytten selve dagligvareportalen forventes å gi. Etter minimumskravene for statlige utredninger skal nytte og kostnader veies opp mot hverandre. Dette gjelder også i saker hvor politiske vedtak allerede er fattet. I den sammenheng mener Regelrådet at innrapporteringsplikten og portalens nytte er to sider av samme sak.

Det overordnede tiltaket med å etablere en dagligvareportal har ikke tidligere blitt sendt på høring. Regelrådets vurdering i denne uttalelsen omfatter derfor både:

Beslutningsgrunnlaget for hvorvidt etableringen av en dagligvareportal burde gjennomføres
og utredningen av BLDs foreslåtte regelendringer knyttet til dette.
I sin uttalelse, uttrykte Regelrådet stor skepsis til beslutningsgrunnlaget for etablering av en dagligvareportal:

«Regelrådet mener at det ut fra opplysningene i høringsnotatet fremstår som usikkert om forslaget er egnet til å oppnå sine formål. Regelrådet mener at departementet bør styrke sitt beslutningsgrunnlag før en endelig avgjørelse tas i saken og vurdere kritisk om tiltaket faktisk bør gjennomføres i det hele tatt.»

Regelrådet påpeker at den største svakheten ved høringsnotatet er en mangelfull analyse av både nytten for forbrukerne og effekten på konkurransen mellom næringsaktørene, særlig virkninger for mindre, frittstående aktører. Regelrådet kommenterer videre at høringsnotatet gir uklar beskrivelse av hvilken informasjon som faktisk vil kunne tilgjengeliggjøres i portalen. I tillegg fremstår BLD og Forbrukerrådets kostnadsestimater som usikre.

Regelrådet anmoder departementet om å styrke beslutningsgrunnlaget i saken og å vurdere kritisk hvorvidt tiltaket bør gjennomføres.