01.09.2016

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å innføre et standardformat for elektronisk innlevering av regnskapsmateriale til skattemyndighetene ved bokettersyn. Det foreslås endringer i bokføringsforskriften ved at det opprettes ny § 7-8 Gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale i standardisert form. Standardformatet som foreslås, bygger på et internasjonalt format SAF-T (Standard Audit File for Tax) og er en OECD-anbefaling for utveksling av et sett med regnskapsdata.

Regelrådets vurdering av forslaget er at konsekvensutredningen har svakheter i forhold til kravene i utredningsinstruksens punkt 2-1 og 2-2. Punkt 4-3 er ikke oppfylt.

Beslutningsgrunnlaget om regelverkets påvirkning på næringslivet vil kunne bli forsvarlig med mindre endringer, hovedsakelig ved å beskrive hvilke andre alternativer
som kan være relevante, samt å gi en mer kvantitativ beskrivelse av konsekvensene av forslaget.

For å redusere byrdene for næringslivet ved innføringen av standarden, mener Regelrådet at bruken av standarden bør være frivillig fra 1.1.2017 og først bli obligatorisk fra eksempelvis 1. januar 2018.

Regelrådet vil anta at tiltaket har begrensede negative konsekvenser og en rekke nyttevirkninger som gjør at ulempene i tilstrekkelig grad oppveies av fordelene for næringslivet ved dette tiltaket, gitt obligatorisk innføring først fra et senere tidspunkt.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.