Yellow

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

14.09.2016

Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) oppnevnte våren 2015 Leif Villars-Dahl, dommer ved Oslo byfogdembete, til å utrede behovet for og eventuelt fremsette forslag til nye regler om gjeldsforhandling etter konkursloven. Bakgrunnen var at det er for få saker med vellykket gjeldsforhandling etter konkursloven. Departementet mener det er grunn til å vurdere om økt fleksibilitet i regelverket kan føre til at flere bedrifter enn i dag kan reddes og arbeidsplasser og verdier sikres. Villars-Dahl leverte sin utredning til departementet i februar 2016 og JBD sendte denne på høring 29. juni 2016.

Regelrådets vurdering er at dette forslaget er et godt utgangspunkt for videre arbeid med en lovproposisjon. Utredningen har imidlertid svakheter i forhold til kravene i utredningsinstruksens punkt 2-1 og 2-2. Selv om Regelrådet har forståelse for at det kan være utfordrende å beskrive og eventuelt beregne konsekvensene for næringslivet, er det en mangel ved utredningen at dette ikke er adressert.

Regelrådet forutsetter at manglene påpekt her vil utbedres før departementet sender et endelig lovforslag på offentlig høring. Regelrådet vil peke på at en samlet avveining av kostnads- og nyttevirkninger for ulike alternativer må foreligge ved en ny høringsrunde.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.