21.09.2016

Regnskapslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. september 2014 og har i henhold til sitt mandat levert en todelt utredning. I NOU 2015:10 (delutredning I) fremla utvalget et komplett utkast til ny lov om regnskapsplikt, som blant annet hadde som mål å gjennomføre regnskapsdirektivet (2013/34/EU) i norsk lov. Forslagene i NOU 2016:11 (delutredning II), som nå er sendt på høring, bygger på forslagene i delutredning I og drøfter de deler av loven som ikke har vært gjenstand for en grundig vurdering i delutredning I.

Forslagene som fremmes i delutredning II, NOU 2016:11 omhandler følgende:

  • Endrede krav til årsberetning og annen forklarende og beskrivende informasjon:
  • Mer liberal regulering av regnskapsåret
  • Regulering av valuta og språk
  • Offentlighet, innsending og signering
  • Utvikling av regnskapsreguleringen for regnskapspliktige som ikke er omfattet av regnskapsdirektivet
  • Videreføring av regnskapsplikt for filialer av utenlandske foretak.
  • Bortfall av krav om åpningsbalanse
  • Norsk deltakelse i internasjonal regnskapsutvikling
  • Regelrådet anerkjenner det omfattende arbeidet som er nedlagt av utvalget med gjennomgående gode diskusjoner om avveining av nytte og kostnader knyttet til hvert enkelt av de mange forslagene som vurderes. Regelrådet mener likevel at utredningen har svakheter i forhold til kravene i utredningsinstruksens punkt 2-1 og 2-2.

Regelrådet mener at det som et minimum burde vært gjennomført en forenklet analyse for å vurdere konsekvensene av forslagene i utredningen.

Beslutningsgrunnlaget om regelverkets påvirkning på næringslivet vil kunne bli forsvarlig med mindre endringer, hovedsakelig større grad av oppsummering og samlet oppstilling av relevante alternativer, noe mer tallfesting og verdsetting av konsekvenser knyttet opp mot berørte grupper og mer strukturert avveiing av de positive og negative virkningene av de ulike alternativene.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.