24.10.2016

Under den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS 1974) trer «The International Code of Safety for Ships Using Gases or other Low-Flashpoint Fuels» (IGF-koden) i kraft den 1. januar 2017. IGF-koden fastsetter obligatoriske krav for arrangementer, installasjonen, kontroll og overvåkning av maskineri, utstyr og systemer som bruker gass eller annet drivstoff med lavt flammepunkt (LFF). Formålet er å minimalisere risikoen til skipet, mannskapet og miljøet.

Regelrådets vurdering av konsekvensutredningen er at den har svakheter i henhold til kravene i utredningsinstruksens punkt 2-1 og 2-2.

Beslutningsgrunnlaget om regelverkets påvirkning på næringslivet vil kunne bli forsvarlig med mindre endringer. De viktigste forbedringspunktene er at virkningene for de ulike berørte aktører burde vært tallfestet eller deres størrelsesorden rangert på annen måte, det burde vært konsistent hva som benyttes som sammenlikningsgrunnlag ved vurderingen av virkninger og det burde bli gitt en helhetlig vurdering av om den samlede nytten av forslagene forventes å overstige kostnadene.

Regelrådet mener også at notatets oversiktlighet og lesbarhet burde forbedres.