Red

Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

16.11.2016

Departementet har foreslått flere endringer i plan- og bygningsloven, og mindre endringer i matrikkelloven, med formål å tilrettelegge for en mer effektiv planprosses, og enklere, raskere og bedre saksbehandling. Av de foreslåtte tiltakene, har Regelrådets vurdering vært avgrenset til å vurdere utredningen knyttet til opprettelsen av et sentralt ledningseierregister og plikt for ledningseiere til å innrapportere til dette registeret. Regelrådet vurderer at denne delen av høringsforslaget ikke tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksens punkt 2-1 og 2-2, samt punkt 4-3 om foreleggelse for Regelrådet.

KMD har hatt mulighet til å benytte opplysninger fra flere samfunnsøkonomiske analyser i utredningen av sitt forslag, men har i liten grad benyttet dette i sine egne vurderinger av nytte og kostnader i høringsnotatet.