24.11.2016

EFTAs overvåkingsorgan ESA har siden våren 2015 hatt to saker til behandling som gjelder rapportering av utenlandske oppdrags- og arbeidstakere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. ESA har uttalt i brev til Finansdepartementet i januar 2016 at den foreløpige oppfatningen er at dagens regler innebærer et brudd med EØS-retten. Også for norske domstoler pågår mange saker der de rapporteringspliktige anfører at ilagt gebyr er i strid med EØS-retten. På bakgrunn av dette, samt at det etter Finansdepartementets oppfatning er naturlig å se på reglene på nytt når de har fått virke en stund, har departementet bedt Skattedirektoratet vurdere endringer i regelverket. Skattedirektoratet leverte sitt forslag 13. juli 2016.

Formålet med de foreslåtte endringene er å bedre ivareta balansen mellom hensynet til korrekt fastsetting og innkreving av skatt og hensynet til å holde de administrative kostnadene for de rapporteringspliktige og Skatteetaten så lave som mulig.

Regelrådet finner at konsekvensene for næringslivet er tilstrekkelig kartlagt og vurdert i tråd med kravene i utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2.

Regelrådet vurderer at utredningen gir et godt beslutningsgrunnlag om regelverkets påvirkning på næringslivet.