Green

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

15.12.2016

Forslaget omfatter i hovedsak endringer i aksjeloven, men der det er hensiktsmessig er det foreslått korresponderende regler i allmennaksjeloven. De mest sentrale endringene er:

  •  Elektronisk stiftelse av aksjeselskap og andre forenklinger ved stiftelser av aksjeselskap
  • Mulighet for elektroniske møter, herunder generalforsamling
  • Klargjøring av regler for forenklet generalforsamling
  • I selskaper der alle aksjonærene er styremedlemmer, kan generalforsamlingen treffe vedtak uten styrets forutgående forslag.
  • Redusert oppbevaringstid for selskapsdokumentasjon
  • Reduksjon i minstekapital fra 30 000 kr til 1 kr.
  • Oppheve styrets handleplikt der selskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen.
  • Endre dagens aksjelov § 3-8 fra å kreve godkjenning fra generalforsamlingen til å innføre en informasjonsplikt.
  • Dersom konsernet samlet sett er under terskelverdiene skal det ikke ha revisjonsplikt.
  • Endret krav til bekreftelse fra revisor.

Regelrådets vurdering er at forslaget er gjennomgående oversiktlig og godt strukturert. Det er positivt at det er estimert nyttevirkninger av forslagene. Det er en liten svakhet i at det ikke fremgår hvordan estimatene har fremkommet, samt at det er uklart hvordan gevinstene fordeles mellom samfunnet, virksomhetene og aksjonærene. Forenklingsforslagene er i hovedsak knyttet til elektronisk samhandling og reduserte krav til attestasjon eller annen bekreftelse fra revisor og andre.
Regelrådet synes det er positivt at det fremmes tilstrekkelig utredete forslag som utelukkende synes å innebære reduserte byrder for næringslivet i form av forenklinger.