Red

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

20.12.2016

Forslaget innebærer en plikt for oppdragsgiver til å legge vekt på å minimere miljøbelastningen ved sine anskaffelser, og oppdragsgiver kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen. Dersom miljø brukes som tildelingskriterium, bør det minimum vektes 30%.

Bakgrunnen for forslaget er Stortingets anmodningsvedtak av 3. desember 2015: «Stortinget ber regjeringen innføre krav om minimum 30 % miljøvekting ved alle offentlige anbud der det er relevant». Departementet rakk ikke å utrede dette anmodningsvedtaket før forslag til ny lov ble behandlet.

Formålet med forslaget er å benytte reglene for offentlige anskaffelser som et nyttig virkemiddel i arbeidet med å redusere klima- og miljøutslippene.

Regelrådets vurdering av forslaget er at konsekvensutredningen ikke tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksen pkt. 2.1 jf. pkt. 2-2.

Det er svakheter ved beskrivelse av problemet og formål. Det er mangelfull vurdering av konsekvensene for næringslivet, og i særlig grad for små virksomheter. Det er ingen vurdering av eller begrunnelse for den valgte prosentsatsen ved bruk av miljø som tildelingskriterium.