13.02.2017

NOU 2016:27 er den andre delutredningen av hvitvaskingsutvalget nedsatt ved kongelig resolusjon av 6. februar 2015. Den første delutredningen ble levert 6. november 2015 (NOU 2015:12). Formålet med utredningene er å utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer som gjennomfører ventede EØS-regler, som inkorporerer EU forordning 2015/847 og tilpasser norske regler til det fjerde hvitvaskingsdirektivet Direktiv (EU) 2015/849. Utvalget skal også vurdere og foreslå tiltak for å følge opp kritikken fra Financial Action Task Force, samt vurdere og foreslå andre regelverksforslag for å motvirke hvitvasking og hindre terrorfinansiering.

Utvalget foreslår en ny hvitvaskingslov og en ny lov om register over reelle rettighetshavere.

Regelrådets vurdering av forslaget er at konsekvensutredningen ikke tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksens punkt 4.2, jf. pkt. 4.1. Det foreligger ingen beregninger av økonomiske kostnader eller gevinster som følge av nytt regelverk, hverken for den enkelte virksomhet eller samfunnet for øvrig. Det er ikke mulig for Regelrådet å vurdere om disse endringene bidrar til å nå målsettingen til relativt sett lavest kostnad for næringslivet. Regelrådet forutsetter at det foretas en konsekvensanalyse, før det utarbeides et endelig beslutningsgrunnlag.