22.03.2017

NOU 2017:1 er den andre delutredningen fra verdipapirutvalget nedsatt ved kongelig resolusjon av 22. mai 2015. Utvalgets mandat var å komme med forslag til gjennomføring av EU`s reviderte regelverk på verdipapirområdet i norsk rett. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU (MiFID II), Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) og Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 (MAR) erstatter tre tidligere direktiver med tilhørende forordninger. Utvalget skulle vurdere eventuell ytterligere nasjonal regulering for å sikre forbrukerbeskyttelse for kunder der det er handlingsrom i EU-regelverket.

Utvalget har tatt et prinsipielt standpunkt: MiFID II(hoveddirektiv) og MiFIR(hovedforordningen) gjennomføres i lov, mens kommisjonsforordninger (nivå-2 regler), gjennomføres i forskrift. Kommisjonsforordninger foreligger ikke ennå. Videre foreslås en sammenslåing av børslov og lov om verdipapirhandel som begge regulerer verdipapirforetak.

Regelrådets vurdering er at konsekvensutredningen tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksens punkt 4.2. jf. punkt 4.1. Regelrådet mener konsekvensenes art og omfang for næringslivet er tilfredsstillende beskrevet.