Red

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

23.03.2017

Bakgrunnen for forslaget er ifølge departementet at gjeldsbelastningen i norske husholdninger øker, og regjeringen er særlig bekymret for omfanget av kostbar forbrukskreditt. Forslaget som nå er sendt på høring er ett av flere tiltak som Regjeringen jobber med for å motvirke problemene. Tiltaket vil også være et bidrag til oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 108 (2016-2017), hvor regjeringen bes om å vurdere «muligheten for å stramme inn på markedsføringen av kreditt, herunder forbrukslån.»

Forslaget innebærer en innstramning av reglene for markedsføring av kreditt, og er skrevet i form av en enpersonsutredning. Utredningen inneholder også forslag til regelendringer for kredittavtaler, hhv om kontantinnskudd og regler om tilsyn. Det er i høringsbrevet ikke bedt om innspill til disse endringene.

Regelrådets vurdering er at konsekvensutredningen ikke tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksens punkt 2.2, jf. punkt 2.1. Problemstilling og målsetning med forslaget er ikke tydelig beskrevet. Alternative tiltak er ikke beskrevet og det er ikke sammenheng mellom anbefalte tiltak og begrunnelse. Krav til høringsfrist etter utredningsinstruksen pkt. 3-3 er ikke overholdt. Regelrådet er også kritiske til den manglende presentasjonen av tiltaket i relasjon til andre mulige tiltak, i høringsrunden. Regelrådet anbefaler at forslaget trekkes tilbake, og forbedres i tråd med kommentarene vi vår uttalelse.