Yellow

Avsender: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

23.03.2017

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har sendt ut på høring forslag til ny forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer, som skal erstatte gjeldende forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften).

Bakgrunnen for forslaget er innføring av EU-direktiv 2014/28/EU og samtidig regulering av mobil produksjon av eksplosiver, presisering av grunnleggende krav ved eksplosivhåndtering og klargjøring av grensesnitt mellom våpenlovgivning og eksplosivlovgivning.

Regelrådets vurdering er at denne utredningen er et godt utgangspunkt. Utredningen har imidlertid noen svakheter når det gjelder synliggjøring av konsekvensene for næringslivet, j.f. kravene i utredningsinstruksen, punkt 2-1 og 2-2.

Det er ikke drøftet forhold omkring alternative løsninger og klargjøring av handlingsrommet. Visse konsekvenser kunne enkelt vært tallfestet eller verdsatt. Det hadde gitt et bedre bilde av utslagene for dem som berøres, ikke minst berørt næringsliv.