Beredskap for kontantdistribusjon får rødt lys

28. mars 2017

Regelrådet gir Finansdepartementet rødt lys på høring om bankenes beredskap for kontantdistribusjon i sin nye uttalelse. De stiller seg kritisk til forslaget, og mener at Finansdepartementet bør styrke sitt beslutningsgrunnlag før endelig avgjørelse tas i saken.

Etter forslaget må bankene sikre at kontanter er tilgjengelige ved svikt i det elektroniske betalingssystemet, vesentlig økt etterspørsel etter kontanter eller svikt i bankenes forsyningssystemer for kontanter. Leder av Regelrådet, Sandra Riise, sier:

«Kontanter brukes i begrenset grad som betalingsmiddel, og vi har hatt en samfunnsutvikling med økt digitalisering på alle felt. Dersom det oppstår en krise som er så omfattende at kontanter er det eneste aktuelle betalingsmiddelet, mener vi at problemet vil være så stort at det må analyseres i en større sammenheng».

Regelrådet stiller også spørsmål ved bankenes mulighet og evne til å holde åpent i perioder hvor kontanter er det eneste aktuelle betalingsmiddelet, for eksempel ved langvarig strømbrudd, eller svikt i kommunikasjonsnettet. Rådsmedlem Øystein Moan sier følgende:

«I de siste årene er det ingen ting som tyder på at bankenes datasystem er mer robuste enn betalingssystemene i varehandelen. Uten datasystem vil ikke bankene vite hvem de skal levere ut kontanter til og mange av dagens banker er strengt tatt bare tjenester på nettet, uten fysiske filialer. Departementet har i liten grad vurdert alternative løsninger og tatt innover seg at bankene i stadig mindre grad håndterer kontanter. Det er faktisk butikkene som i dag mottar, oppbevarer og utleverer kontanter».

På Regjeringens høringsside kan du se Finansdepartementets høring «Beredskap om kontantdistribusjon»: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—beredskap-for-kontantdistribusjon/id2537040/

Regelrådets uttalelse om Beredskap for kontantdistribusjon kan leses her