28.03.2017

Departementet foreslår at det fastsettes i samleforskrift til finansforetaksloven at banker skal etablere rutiner, avtaler og systemer for å sikre oppfyllelse av denne plikten i en krisesituasjon. Dette innebærer at det skal være etablerte løsninger for å sikre tilgjengelighet for kontanter som følge av (a) svikt i det elektroniske betalingssystemet, (b) vesentlig økt etterspørsel etter kontanter og (c) svikt i bankenes forsyningssystem for kontanter.

I høringsnotatet beskriver Finanstilsynet og Norges Bank at selve kostnaden ved beredskapsløsningen vil avhenge av hvordan bankene har tilpasset seg normalsituasjonen. Det antas at bankene kan oppfylle beredskapsplikten uten urimelige kostnader gjennom felles beredskapsløsninger.

Regelrådets vurdering er at forslaget er ikke tilstrekkelig utredet etter kravene i utredningsinstruksen punkt 2.1 og 2.2. Det foreligger ikke en tilstrekkelig redegjørelse for problemstillingen, og alternative tiltak er ikke tilstrekkelig utredet. Uten nærmere beskrivelse av kostnadene for næringslivet, bredere problemformulering, tydeligere diskusjon om alternative løsninger og alternativer til mulig kostnadsfordeling, kan det ikke vurderes om målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet. Regelrådet mener at departementet bør styrke sitt beslutningsgrunnlag før en endelig avgjørelse tas i saken og vurdere kritisk om tiltaket faktisk bør gjennomføres i det hele tatt.