20.04.2017

Statens vegvesen har sendt ut forslag om installering eller ettermontering av alkolås i alle busser og minibusser for virksomheter som har løyve til persontransport mot vederlag. Forslaget omfatter også forslag til egne verksteder som skal forestå installasjon, service og vedlikehold av alkolåsene (alkolåsverksteder).

Regelrådets vurdering er at konsekvensutredningen ikke tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksen punkt 2.1 og 2.2.

Regelrådet mener at utredningen ikke i tilstrekkelig grad omtaler alternative løsninger, og videre at nytte-effekten er uklar. Hensynet til de berørte aktørene, spesielt virkningene for de minste virksomhetene, er ikke tilstrekkelig belyst Regelrådet er opptatt av at også svært samfunnsnyttige formål må søkes nådd til lavest mulig kostnad for næringslivet.

Regelrådet anbefaler at alternative løsninger for finansiering av tiltaket og konsekvensene for de minste virksomhetene kartlegges, før saken legges til beslutning.