Red

Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet

21.04.2017

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i lov om legemidler mv. på høring. Forslaget gjelder: 1) avgifter og gebyrer på legemiddelområdet og 2) unntak fra klagerett for vedtak om forhåndsgodkjent refusjon.

Regelrådets vurdering av konsekvensutredningen er at den ikke tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksens punkt 2.2, jf. pkt. 2.1. Det foreligger ingen beregninger av økonomiske kostnader eller gevinster som følge av nytt regelverk, hverken for den enkelte virksomhet eller staten. Regelrådet kan ikke se at konsekvensene av å redusere næringslivets klageadgang er tilstrekkelig utredet. Det er ikke mulig for Regelrådet å vurdere om disse endringene bidrar til å nå målsettingen til relativt sett lavest kostnad for næringslivet.