Alkolås lemper kostnader på næringslivet

26. april 2017

Vegdirektoratet foreslår at alkolås skal installeres i alle busser og minibusser som har løyve til persontransport. Regelrådet mener at virkningene for små virksomheter ikke er tilstrekkelig belyst, og er svært kritiske til at næringslivet skal ta kostnadene ved tiltaket.

Med bakgrunn i representantforslag har Stortinget bedt Regjeringen om å fremme forslag om å innføre krav om alkolås i kjøretøy som driver persontransport mot vederlag. Alkolås er et system som hindrer at sjåfører kan starte kjøretøyet sitt under påvirkning av alkohol. Forslaget peker på at alkolås i busser og minibusser kan ha en preventiv virkning. Regelrådet har uttalt seg kritisk til at forslaget lemper kostnadene for tiltaket over på næringslivet. Ifølge Sandra Riise, leder av Regelrådet:

Forslaget tar blant annet utgangspunkt i en samfunnsøkonomisk analyse gjort av Oslo Economics, noe som er positivt og skaper et godt grunnlag for utredningen.

Svakhetene ligger i at det er diskrepanser på flere områder mellom analysen og vurderingene i utredningen. Dette gjelder spesielt belysing av alternative tiltak som er nevnt. Noen av disse tiltakene kan føre til reduserte byrder for dem som blir berørt, men er ikke tatt med videre i vurderingen.

Hun forklarer videre at selv tiltak med svært samfunnsnyttige formål, må forsøkes nådd søkes nådd til lavest mulig kostnad for næringslivet. Regelrådet vurderer forslaget som utilstrekkelig utredet, og stempler derfor rødt på forslaget.

Ikke samsvar mellom mål og tiltak

I sin uttalelse belyser Regelrådet flere svakheter ved utredningen, blant annet er det ikke samsvar mellom direktoratets vurdering at tiltaket kan innføres til relativt lav kostnad for næringslivet, og det tiltaket som er valgt. Riise sier følgende:

Det kunne vært drøftet i utredningen om staten kunne dekket deler av de økte kostnadene for næringslivet. Utredningen kunne med fordel inneholdt større grad av drøfting av alternative løsninger. Virkningene for de ulike gruppene som blir berørt burde vært nærmere belyst, spesielt fordi virksomhetenes størrelser varierer i stor grad. I tillegg er næringen utsatt for konkurranse fra utenlandske aktører, og det ville styrket utredningen om det foreslåtte tiltakets virkning, hadde blitt nærmere drøftet i lys av denne problemstillingen.

Les hele Regelrådets uttalelse her: https://regelradet.no/forslag-til-ny-forskrift-om-alkolas-mv/

På Regjeringens høringsside kan du se Justis- og beredskapsdepartementets høring «Alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av program mot ruspåvirket kjøring»: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/alkolas-som-alternativ-til-tap-v-forerre/id716368/