Regelrådet omtalt i prop. 92

8. mai 2017

Landbruks- og matdepartementet har denne uken publisert prop. 92, hvor Regelrådets uttalelse er både hensyntatt og vurdert.

Proposisjonen omhandler endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven. Regelrådet vurderte forslaget da det var ute på høring i juni og publiserte sin uttalelse hvor de stemplet forslaget rødt. Regelrådet begrunnet dette med blant annet at det var ingen systematisk vurdering av hvilke positive og negative virkninger forslaget var forventet å ha for . Departementet viser til at Regelrådet viser til utredningsinstruksens punkt 2.1. og spørsmålene som skal besvares når det gjelder problemstilling, behov for endring og alternativ. I proposisjonen drøftes behovet for endringene, og hvert forslag er supplert med svar på utredningsinstruksens spørsmål. Regelrådet etterlyser i sin høring en diskusjon av konsekvensene av lovforslaget. Dette er også fulgt opp.

Uttalelsen ble fulgt opp med tett dialog med landbruks- og matdepartementet, og Regelrådet og departementet hadde et møte hvor uttalelsen ble gjennomgått og punktene som ble ansett som svake diskutert. Departementet har hensyntatt Regelrådets uttalelse til lovforslaget, og Regelrådets uttalelse og videre dialog er omtalt i punkt 2.5. i proposisjonen. Fredrik Hansen, sekretariatsleder i Regelrådet, uttalte at:

Det er flott at Regelrådets uttalelse er hensyntatt. Vi mener dette er et godt bevis på at vi bidrar til måloppfyllelsen om å få fram bedre beslutningsgrunnlag.