Red

Avsender: Arbeids- og sosialdepartementet

09.05.2017

Arbeids- og sosialdepartementet fremmer forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.

Forslaget innebærer at godkjente renholdsvirksomheter skal sende inn dokumentasjon hvert tredje år (som supplement til eksisterende krav om årlig melding) som viser at de fortsatt oppfyller vilkårene for å være godkjent. Det foreslås videre at Arbeidstilsynet kan avvise gjentatte søknader om godkjenning, uten realitetsbehandling.

Regelrådets vurdering er at konsekvensutredningen ikke tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksens punkt 2.1 jf. punkt 2.2. Regelrådet mener at utredningen totalt sett ikke gir en god nok beskrivelse av problemstillingen og forslag til løsning. Rådet vil spesielt vise til manglende vurdering av alternative tiltak og vil påpeke at dette er den grunnleggende svakheten i utredningen. I tillegg er det svakt grunnlag for å vurdere om foreslåtte tiltak gir måloppnåelse, og kvantitativ beskrivelse av virkninger for næringen savnes.

Regelrådet anbefaler at alternative tiltak utredes før saken fremlegges for beslutning.