16.06.2017

Forslaget om endringer i rentebegrensningsreglene har sin bakgrunn i at gjeldsfinansiering er fradragsberettiget i Norge, og gjeld blir dermed en skattemessig foretrukket finansieringskilde.

Forslaget innebærer at netto rentekostnader som overstiger fradragsrammen på 25 pst. Av en særskilt fastsatt resultatstørrelse (skattemessig EBITDA) avskjæres uavhengig av om det er interne eller eksterne rentekostnader.

Regelrådets vurdering er at konsekvensutredningen ikke tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksens punkt 2.2, jf. punkt 2.1.

Problembeskrivelse og formål med forslaget er godt beskrevet. Det mangler imidlertid en beskrivelse av hvilke næringer og i hvilket omfang ulike næringer blir berørt. Dette gjør det vanskelig å bestemme riktig analysenivå.

De negative konsekvensene for berørte næringer burde i større grad vært tallfestet, og likeledes burde nytteverdien for samfunnet vært konkretisert i større grad.