16.06.2017

Forslaget omfatter seks forordninger som ble publisert i «The Official Journal of the European Union» 10 mars 2017 og er alle ansett om EØS-relevante. De åpner ikke for nasjonale valg. Forordningene er utfyllende rettsakter til CSDR som er EUs primærregulering av verdipapiroppgjør og verdipapirregister.

Regelrådet finner at konsekvensene for næringslivet ikke er tilstrekkelig synliggjort, jf. kravene i utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2.

Konsekvensene for berørte aktører er i for liten grad tallfestet og verdsatt. Det er vanskelig å få et bilde av hvor vesentlig regelendringene vil forandre dagens praksis og hva de betyr for de berørte aktørene.

Regelrådet forutsetter at departementet sørger for konsekvensanalyse som setter høringsinstansene i stand til å ta stilling til konsekvensene for berørt næringsliv.