16.06.2017

Forslaget som er sendt på høring gjelder innføring av et EU-direktiv (direktiv 2015/2366, heretter kalt PSD 2). Dette direktivet er en revidering av tidligere betalingstjenestedirektiv (direktiv 2007/64/EF) kalt PSD 1 som ble innført i norsk rett i 2010. Innføringstidspunkt for nytt direktiv er ikke kjent, men departementet anbefaler en førtidig gjennomføring. Forslaget er utarbeidet av Finanstilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet.

Regelrådets vurdering er at forslaget har svakheter ved konsekvensvurderingen for næringslivet jf. utredningsinstruksen pkt 4.2, jf. pkt. 4.1. Konsekvensene er godt beskrevet, men kostnadene burde vært beregnet. Det er på bakgrunn av dette ikke mulig for Regelrådet å vurdere om det burde vært foretatt en forenklet analyse eller en full samfunnsøkonomisk analyse.

Regelrådet anbefaler at kostnadene blir forsøkt beregnet før forslaget sendes for videre behandling.