Yellow

Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

27.06.2017

Bakgrunnen for forslaget er angitt som et behov for å øke samspillet mellom myndighetene, bransjene og aktørene for å utnytte knappe arealer i veggrunnen best mulig, samtidig som hensynet til fremkommelighet på en trygg måte ivaretas. Det fremgår videre at målsetningene er å effektivisere planlegging og utførelse av gravearbeider, gjøre det enklere og mer attraktivt å benytte felles fremføringsveier, samt redusere kostnader og konflikter.

Regelrådets vurdering er at konsekvensutredningen delvis tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksen punktene 2-1, jf. pkt. 2-2.

Regelrådet vil imidlertid understreke at i forslag til endringer som medfører økonomiske konsekvenser for næringslivet skal virkningene beregnes der det er mulig. I dette forslaget er konsekvensene relativt enkle å verdsette, og det burde vært gjort. Videre burde forutsetninger for at dette skal bli vellykket, være adressert i notatet. Dette er særlig viktig når forslaget inneholder skjønnsmessige bestemmelser som vekting av ulike interesser.