Red

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

28.06.2017

Departementet foreslår det alternativet som medfører de største forvaltningsmessige byrdene for næringen og forvaltningen (gjelder mulighet for å drive i to produksjonsområder) begrunnet ut fra at det gir bedre sammenheng i systemet. Andre deler av forslagene skal gi større grad av fleksibilitet for næringen. Departementet antar at forslagene ikke får vesentlige
økonomiske og administrative konsekvenser utover de som allerede er beskrevet for innføring av nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett.

Regelrådets vurdering er at utredningen ikke tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksen når det gjelder synliggjøring av konsekvenser for næringslivet, jf. kravene i utredningsinstruksen, spesielt punkt 2-1. Virkningen av forslagene er ikke tallfestet og konkurranse-situasjonen er ikke tilstrekkelig belyst. Språket og fremstillingen i utredningen er komplisert og lite tilgjengelig for aktører uten inngående kunnskap om næringen.