Grønt lys for forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen

5. juli 2017

Olje- og energidepartementets høring om ny havbunnsminerallov får grønt lys fra Regelrådet, som mener forslaget er godt nok utredet. Men de poengterer at forvaltningen må fokusere på en enkel søknadsprosess slik at byrdene for næringslivet ikke blir for store.

Departementet foreslår en ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen. Loven skal legge til rette for undersøkelse og utvinning av mineralforekomster på kontinentalsokkelen i samsvar med samfunnsmessige målsettinger, slik at hensynet til verdiskaping, miljø, sikkerhet, næringsvirksomhet og andre interesser blir ivaretatt.

Nytt regelverk skal ikke skape unødvendige byrder

Lovforslaget har som intensjon å legge til rette de overordnede rammene for mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen og fastsette de viktigste bestemmelsene vedrørende ressurskartlegging og utvinning. Sandra Riise, leder av Regelrådet, uttaler følgende:

Regelrådet er opptatt av at både eksisterende og kommende næringer har gode rammebetingelser. Selv om det er begrenset mineralvirksomhet på den norske sokkelen i dag, er det viktig at nytt regelverk ikke skaper unødvendige byrder for virksomheter som vil etablere seg i næringen. Vi har vurdert dette forslaget som godt utredet, og vi gir derfor grønt lys for lovforslaget.

I sin uttalelse viser Regelrådet til at departementet har gitt en tilstrekkelig begrunnelse for det anbefalte tiltaket. Det er også utredet alternative tiltak for utdeling av tillatelser.

Skal legge til rette for verdiskaping innen forsvarlige rammer

Departementet påpeker at en omfattende åpningsprosess kan være et hinder for å starte mineralvirksomhet, på grunn av blant annet manglende bevilgninger. Regelrådet slutter seg til dette:

Forvaltningen skal legge til rette for verdiskaping innenfor forsvarlige miljø- og sikkerhetsmessige rammer. Regelrådet vil fremheve at det er viktig at departementet tar med seg videre at søknadsprosessen for åpning for mineralvirksomhet er så enkelt som mulig, for å unngå unødvendige byrder i oppstartfasen for virksomheter som vil etablere seg i næringen.