22.08.2017

Forslaget omfatter en utvidelse av referanserenteloven slik at den inkorporerer reglene som kommer i EU forordning 2016/1011 (referanseindeksforordningen). Bakgrunnen for forordningen er en erkjennelse av at manipulasjon av referanseverdier kan medføre betydelige tap for forbrukere og investorer og dermed få betydning for den finansielle stabiliteten.

Regelrådet finner at forslaget om innføring av referanseverdiforordningen i norsk rett, har svakheter ved konsekvensvurderingen for næringslivet. Konsekvensene er til dels beskrevet, men kostnadene burde vært anslått der det er mulig. Det er på bakgrunn av dette ikke mulig for Regelrådet å vurdere om det burde vært foretatt en forenklet analyse eller om det er tilstrekkelig med en utfyllende besvarelse av minimumsspørsmålene.

Regelrådet anbefaler at kostnadene for berørt næringsliv belyses bedre før forslaget sendes for videre behandling.