Yellow

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

24.08.2017

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i akvakulturregelverket, slik at det bedre tilpasses akvakultur, bruk, oppdrett og oppbevaring av rensefisk. Formålet med forslaget er å oppdatere regelverket, slik at det er bedre tilrettelagt for miljøvennlig avlusing i lakseoppdrettsnæringen, samt ivaretakelse av naturens mangfold.

Regelrådets vurdering er at utredningen har svakheter når det gjelder tallfesting og virkninger for næringene, jf. kravene i utredningsinstruksen, punkt 2-1 og 2-2. For å bedre beslutningsgrunnlaget burde kostnadene knyttet til nødvendig oppgradering av anlegg vært forsøkt anslått eller skissert. Videre burde det vært forsøkt å kartlegge nærmere hvor mange som blir berørt. Også en grundigere vurdering av effekten på konkurransesituasjonen og vurderinger rundt virkningen for små foretak, hadde styrket beslutningsgrunnlaget.

Regelrådet mener at virkningen av endringsforslagene bør evalueres etter at de har virket en tid.