Red

Avsender: Klima- og miljødepartementet

29.08.2017

Forslaget er en utvidelse av et allerede vedtatt forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming i boliger, offentlige bygg og næringsbygg (yrkesbygg) fra 2020. I det tidligere forslaget, som var på høring i vinter og ble vedtatt i juni 2017, var det gjort unntak for driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger. Departementet foreslår i dette nye høringsnotatet å utvide forbudet til å også gjelde bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger, som for eksempel brakker. Regelrådets uttalelse nå er en vurdering av kvaliteten på utredningen av den foreslåtte tilleggsreguleringen.

Regelrådets vurdering av forslaget er at konsekvensutredningen ikke tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksens punkt 2.2, jf. punkt 2.1.

Problembeskrivelse og formål med forslaget er tilfredsstillende beskrevet. I lys av at dette er et tilleggsforslag finner ikke Regelrådet at det er en stor svakhet i manglende beskrivelse av alternativer. Den store svakheten med forslaget er fravær av konsekvensvurderinger for de berørte næringene og konsekvensene for de enkelte aktørene. Videre er det en svakhet at struktur innen berørte næringer ikke er kartlagt.

Regelrådet har forståelse for at det er utfordringer med statistikkgrunnlaget, og at det kan være uforholdsmessig ressurskrevende å gjøre en full samfunnsøkonomisk analyse av dette tilleggsforslaget. Konsekvensene kunne vært belyst ved eksempler på virkningen for berørte næringsaktører ved valg av ulike oppvarmingsløsninger for hovedkategorier av aktører.

Regelrådet vil understreke at utredningsinstruksen forutsetter at ansvarlig myndighet utreder konsekvensene før forslaget sendes på høring.