Green

Avsender: Landbruks- og matdepartementet

08.09.2017

Departementet foreslår endring i jordloven slik at hjemmelsgrunnlaget for å kunne gi forskrift om nydyrking utvides fra å «unngå skade på natur- og kulturlandskap» til også å omfatte hensynet til klima. Videre foreslås endringer i nydyrkingsforskriften som innfører et forbud mot nydyrking av myr med utgangspunkt i klimahensyn. Det foreslås også adgang til å kunne dispensere fra forbudet i særlige tilfeller.

Regelrådet vurderer at departementets forslaget er tilstrekkelig utredet. Regelrådet vil gi ros for en ryddig og forståelig fremstilling av forslaget, og at statistikk brukes i beslutningsgrunnlaget samtidig som usikkerheten ved tallene kommer tydelig frem. Det er også positivt at det er utført samfunnsøkonomiske analyser og at disse også er kvalitetssikret en ytterligere runde.