08.09.2017

NOU 2017:14 er den tredje delutredningen av verdipapirutvalget nedsatt ved kongelig resolusjon av 22. mai 2015. Utvalgets mandat var å komme med forslag til gjennomføring av EUs reviderte regelverk på verdipapirområdet i norsk rett. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU (MiFID II), Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) og Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 (MAR) erstatter tre tidligere direktiver med tilhørende forordninger.

Dette forslaget omhandler regler som gjennomfører MAR, samt behovet for tilpasninger i verdipapirhandellovens straffebestemmelser i lys av at det nye markedsmisbruksdirektivet (MAD II).

Regelrådets vurdering av konsekvensutredningener at den tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksens punkt 2.2. jf. punkt 2.1.

Forslaget gir en god og oversiktlig beskrivelse av både sannsynlig nytte og kostnader for de ulike berørte aktørene. Beslutningsgrunnlaget styrkes av at utvalget oppgir kostnadsestimater fra felleseuropeiske kostnadsanalyser.